Ring advokaten

Okunskap om bolagets ekonomi ingen ursäkt – VD döms för omställningsstödsbrott

Begär en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Under Corona var det möjligt att få vissa statliga bidrag, genom så kallat omställningsstöd.

När det gäller statliga subventioner, bidrag eller lättnader så är dessa ibland kopplade till särskilda regler, som ”omställningsstödsbrott”, men i andra fall till generella såsom ”bidragsbrott”.

Bolaget som den aktuella VD:n verkade inom trädde i likvidation under 2019, men efter kapitaltillskott återupptogs verksamheten. Bolaget visade vid årsskiftet 2019/2020 ett eget kapital på minus en miljon kronor. Men när VD:n ansökte om omställningsstöd i augusti 2020 svarade han nej på frågan om bolaget var ett så kallat ”företag i svårigheter" som till exempel hade förbrukat mer än halva sitt aktiekapital eller bokförda egna kapital, och som därmed inte kunde få omställningsstöd.

Tingsrätten friade men hovrätten dömer nu både vd:n till 40 dagsböter för omställningsstödsbrott och ålägger bolaget 50 000 kronor i företagsbot. Detta med hänvisning till att mannen varit företrädare för bolaget i egenskap av styrelseledamot och vd sedan 2010 och under den tiden haft ansvar för att hålla sig informerad om bolagets ekonomiska ställning.

Det saknas enligt hovrätten skäl att betvivla att VD vid ansökningstillfället av omställningsstöd den 12 augusti 2020 uppsåtligen lämnade en oriktig uppgift om bolagets ekonomiska ställning. Hovrättens domskäl härvidlag ger alltså närmast uttryck för en presumtion att VD är väl insatt i företagets ekonomiska ställning vid varje givet ögonblick. I detta fall menade VD:n att han inte var insatt i ekonomin utan hade delegerat det ansvaret till andra, men detta godtog alltså inte hovrätten.

Intressant trivia i detta sammanhang är att uppgifter som Skatteverket rutinmässigt kontrollerar normalt faller utanför brottsligt agerande. Detta överlappar relativt väl med ribban för andra liknande straffrättsliga regleringar, tex skattebrott. Detta alltså till skillnad från information som Skatteverket erhåller genom extraordinära utredningar, såsom revision, där det mer eller mindre slumpmässiga upptäckandet inte utesluter ansvar för brott.