Resning i brottmål - till den tilltalades nackdel

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Vid slutet av 1996 bragdes Malin om livet. En person åtalades för mord och fälldes av tingsrätten men friades av hovrätten.

I normala fall så är det inte möjligt att ändra en ”lagakraftvunnen dom”, dvs en dom som inte längre går att överklaga. Det finns dock undantag till denna huvudregel, det ena kallas för ”resning”. Resning kan beviljas när ny bevisning uppdags om det är sannolikt att bevisningen hade lett till ett annat utfall om bevisningen hade prövats vid den tidigare rättegången. Det måste dessutom ha funnits en bra anledning till att bevisningen inte las fram vid den tidigare rättegången.

Om resning beviljas så återvisas målet för ny prövning till den instans som senast dömde, i detta fall skulle det bli hovrätten.

Vid tiden för hovrättens dom fanns det ingen bevisning som direkt band någon gärningsman till mordet, målsäganden eller brottsplatsen. Detta förändrades dock den 24 juni 2021.

På målsägandens kläder fanns det spår från, såvitt man har antagit, gärningsmannen. Men under tiden för de tidigare domstolsprocesserna så var tekniken inte så pass långt gången att spåren kunde analyseras. Under de senaste 20 åren har det dock hänt mycket vad gäller metoder för att analysera DNA, vilket resulterade i att en DNA-profil kunde fastställas under 2021.

Analysbeskedet var dock inte det enda hindret som åklagaren skulle ta sig över. Dels så var frågan om brottet var preskriberat, alltså att det är för gammalt för att någon ska kunna fällas. Preskriptionstiden för mord har ändrats flera gånger under de senaste 20 åren, numera preskriberas mord bara om det har begåtts av någon som inte hade fyllt 18 vid brottstillfället.

En ytterligare intressant fråga i resningsärendet var hur jämförelsetestet från den misstänkte kom till. I dagsläget går det inte att hitta en gärningsman utifrån ett DNA-test, utan man kan bara bekräfta att viss DNA är lik annan DNA. Av denna anledning ville åklagaren ta ett jämförelsetest från den misstänkte, men detta satte domstolen stop för. Domstolen menade nämligen att det inte fanns något lagligt stöd för att ta jämförelsetestet, främst mot bakgrund av den tidigare frikännande domen. Så åklagarens begäran om att testa den misstänkte avslogs.

Till slut så visade det sig dock att det i den 20 år gamla polisutredningen fanns jämförelsematerial sparat, så detta användes för att fastställa matchande DNA. Försvararen invände att jämförelsematerialet hade sparats i strid med regelverket kring detta, vilket på sätt och vis stämmer. Men i Sverige så tillämpar vi fri bevisföring och fri bevisprövning, så det är givet att materialet får användas.

På grund av detta beslutade HD i samband med att resning skulle beviljas även att den misstänkte skulle häktas. Hovrätten för Nedre Norrland fällde slutligen gärningsmannen till fem års fängelse.

Ring advokaten