Ring advokaten

Råd vid våld i nära relation

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn

Råd från advokaten över vad man kan göra och tänka på vid våld i nära relation.

Idag, 25 november, inleds den årliga kampanjen “16 Days of Activism against Gender-Based Violence”. Kampanjen avslutas den 10 december, dvs på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Nedan följer 16 punkter med råd och allmän kunskap som kan vara av nytta vid våld i nära relation.

Sprid och dela på alla lämpliga vis, så att utsatta och anhöriga kan ta del av råden!

Säkerhet först
 1. Vid pågående våld, ring 112. Polisen kan upprätta en brottsanmälan och stötta dig så att du kan komma bort från situationen och få mer långsiktig hjälp.

 2. ”Skyddat boende” drivs av kommuner eller av ideella föreningar. Boendena har personal som är särskilt utbildade att ta hand om våldsutsatta.

 3. Vid icke-akuta fall kan du ringa kommunens relationsvåldsteam eller en kvinnojour, sök efter ”våld i nära relation + [kommun]”, så bör du hitta rätt.

 4. Kontaktförbud, kan med fördel sökas via polisen i samband med en brottsanmälan.

 5. Skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter är åtgärder som söks vis Skatteverket och som kan vara nödvändiga för din långsiktiga säkerhet

Ekonomiskt våld
 1. Det är inte sällan som förövaren tar kontrollen över hushållets resurser, som ett maktmedel. Att inventera och ta kontroll över ens likvida resurser (tex bankkonton) eller potentiella resurser (tex gifrorättsgods eller samboegendom) – kan vara avgörande.

 1. Äger du och förövaren gemensam egendom kan du begära att en god man enligt samäganderättslagen utses, som säljer egendomen och fördelar pengar mellan delägarna. Detta steg kan dock kräva att en bodelning sker först, se nedan.

 2. Är du gift har du som regel rätt till halva det ekonomiska värdet hos all egendom som du och din partner äger. Vill din partner inte genomföra en bodelning kan man ansöka hos tingsrätt om en bodelningsförrättare.

 3. Är du sambo och har samboegendom så kan du även begära en bodelningsförrättare. Normalt är det bostad, som har införskaffats för gemensamt bruk, som sambodelning avser.

 4. Ibland kräver bodelningsförrättaren förskott. Vissa lyfter dock arvodet i sin helhet när bodelningen är klar. Skulle du ha svårt att betala förskott men kan visa att egendomen som ska bodelas bör ge ett betydande överskott kan detta minimera risken att bodelningsförrättaren avslutar uppdraget. Du bör även kräva att en advokat utses och inte godta förbehåll om att advokaten kan frånträda uppdraget om förskott inte betalas.

Barn
 1. Under senare tid, är det min uppfattning, att domstolsavgöranden visar följande. Den som lever med unga barn på ”hemlig ort”, där våld mot barn eller boendeföräldern kan visas, behöver normalt inte räkna med att umgänge ska behöva ske. Detta med två förbehåll. Efter viss tid kan domstolen tycka att något slags umgänge ska ske. Domstolen måste kunna göra sin egna prövning av anledningen till ”sekretessade uppgifter” eller boende på hemlig ort. Skatteverkets prövning och domstolens prövning i vårdnadsmål är alltså inte nödvändigtvis samma.

 2. Barn som är tio år +/- ett år, beroende av mognadsgrad, får ofta själva bestämma om de vill träffa en presumtiv umgängesförälder.

 3. Om du har låga inkomster och förövaren/barnets förälder har höga inkomster kan det vara värt att kräva underhållsbidrag, som ofta kan bli två eller tre gånger så höga som underhållsstöd från Försäkringskassan.

Juridisk rådgivning
 1. Har du gjort en brottsanmälan ska du begära ett målsägandebiträde. Den som utses till ditt biträde kan ge information om diverse juridiskt som aktualiseras maa situationen.

 2. Den som har mycket låga inkomster kan ha rätt till rådgivning enligt rättshjälpslagen. Detta innebär att man får betala ca 900 kr i avgift per timme rådgivning (max två timmar), så betalar staten resten. I vissa fall betalar kommunen, inom ramen för tex försörjningsstöd, avgiften om 900 kr.

 3. Behöver man gratis rådgivning om en viss förvaltningsrättslig fråga kan man ringa myndigheten eller kommunen som saken rör, de kan ofta ge svar via den allmänna växeln. Många bibliotek har även gratis juridisk rådgivning.