Ring advokaten

Offentlig försvarare

Vid första kontakt med polisen ska du alltid begära att få en offentlig försvarare som kämpar för dig. Begär advokat Robert Klackenborn.

Vad är en offentlig försvarare

En offentlig försvarare är en advokat som har förordnats (utsetts) av en domstol att vara försvarsadvokat för en person som är åtalad, eller enbart misstänkt, för ett brott.

Huruvida försvararen är ”offentlig” eller ”privat” handlar enbart om vem som betalar för advokaten. En privat eller en offentlig försvarares uppdrag är dock detsamma. Att en person misstänks för ett brott innebär inte på något vis att denne är skyldig. Rätten till en försvarare är därför en viktig del av rättsstaten. Försvararens uppgift är att vara ett stöd för den misstänkt och att verka för att dennes sanning lyfts fram på ett så effektivt och tydligt vis som möjligt.

De advokater som anmäler till domstolen att de åtar sig uppdrag som offentliga försvarare tilldelas i allmänhet uppdragen i turordning i de fall där den misstänkte önskar en försvarare men inte har något specifikt önskemål. Alla advokater som har anmält intresset till dessa listor är dock inte specialiserade inom brottmål. Det är därför viktigt att man, som misstänkt, funderar noga över vem man faktiskt vill ha som försvarare.

Rätt till offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt att anlita en försvarare som biträder honom eller henne under polisutredningen och vid en domstolsförhandling.

Om den misstänkte är anhållen eller häktad, ska en offentlig försvarare alltid förordnas om den misstänkte begär det. Detsamma gäller för den som är misstänkt för ett brott med en minimipåföljd på sex månaders fängelse.

Om man är misstänkt för brott som inte ger minst sex månaders fängelse, kan man ändå ha rätt till en offentlig försvarare i följande fall.

1. Om utredningen är komplicerad

Om den tilltalade har erkänt torde någon försvarare i allmänhet inte behöva förordnas. Om den tilltalade har förnekat anses det motsatta gälla. När det gäller ekonomisk brottslighet kan behov av försvarare även finnas även om den misstänkte har erkänt. Detta eftersom det i sådana fall kan visa sig att ett ursprungligt erkännande inte varit riktigt, dvs i komplicerade fall kan en person tro att hen är skyldig till brott fast så inte är fallet. För det fall att ett påstått brott innehåller komplexa skeenden eller komplicerade rätts- och bevisfrågor torde behov av försvarare alltid finnas. Som exempel över det senare kan nämnas arbetsmiljöbrott eller tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Det kan även vara så att en invändning har åberopats, tex nödvärn. I dessa fall krävs särskild expertis för att få fram relevanta delar ur förhör. Detta kan vara en anledning till att en offentlig försvarare ska utses, även vid ringa brott.

2. Om valet av påföljd är svårt

I NJA 1984 s. 787 ansågs en 19 år gammal man vara i behov av försvarare när valet i hovrätten stod mellan av tingsrätten utdömd villkorlig dom och dagsböter och av åklagaren i hovrätten yrkat fängelse.

3. Om du som misstänkt på grund av dina personliga förhållanden behöver ett biträde.

Som exempel på särskilda skäl har i förarbetens angetts mycket hög levnadsålder, psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat allvarligt handikapp. När rättspsykiatrisk undersökning kommer i fråga bör offentlig försvarare regelmässigt förordnas, även vid mindre allvarliga brott. I fall där komplicerad fråga angående t.ex. förverkande eller annan särskild rättsverkan eller att näringsförbud yrkas kan offentlig försvarare även utses vid mindre allvarliga brott.

Om man är under 18 år och misstänkt för brott har man enligt lagen (lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 24 §) rätt att få en offentlig försvarare förordnad om det inte är uppenbart att man saknar behov av försvarare. Detta betyder att om man är under 18 år och misstänkt för brott, får man nästan alltid en offentlig försvarare även om det gäller mindre allvarlig brottslighet.

Kan man byta sin offentliga försvarare

En åtalad som mister förtroendet för sin offentlige försvarare kan ansöka om att få en ny offentlig försvarare utsedd. Någon absolut rätt att få försvararen utbytt finns dock inte. Exempel på situationer där byte kan tillåtas är där:

  • ett mycket långt fängelsestraff riskeras och där den misstänkte har tappat förtroendet för sin försvarare,

  • ärendet är av särskilt känsligt slag, tex vissa sexualbrott, där förtroendet mellan försvarare och klient är avgörande,

  • den misstänkte är minderårig och dennes vårdnadshavare inte har tillfrågats om valet av försvarare.

Kostnaden för offentlig försvarare

Den offentlige försvararen har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbetet som försvarare. En offentlig försvarare får inte ta emot ersättning av den misstänkte annat än avseende tidsspillan och utlägg som inte omfattas av rätten till ersättning av allmänna medel.

Den tilltalade är i princip skyldig att ersätta staten för åtminstone en del av kostnaden för den offentlig försvarare om han eller hon döms för brottet. Betalningsskyldigheten ska anpassas till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Det är dock vanligt att hela kostnaden stannar på staten.

Misstänkt för brott

När ett brott har begåtts utreds det av en förundersökningsledare, som är polis eller åklagare beroende på hur allvarligt brottet är. Det är förundersökningsledaren som avgör om en person är misstänkt för brottet. Beroende på hur starka bevis åklagaren eller polisen har för att en viss person är skyldig till ett brott så utrycks misstankenivån på olika vis, nivån ”skälig misstanke” är nivån där den misstänkte ska bli underrättad om misstanken.

Slutdelgivning och erinran

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Den misstänkta personen har rätt att ta del av allt material och får tillfälle att meddela om han eller hon vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen eller ställa ytterligare frågor till redan hörda vittnen. Begäran om åtgärder av detta slag kallas för att man lämnar en ”erinran” över förundersökningen Förundersökningsledaren beslutar sedan om dessa åtgärder ska utföras. Om förundersökningsledaren vägrar kan domstolen pröva frågan.

Hur kan jag förbereda mig för en rättegång?

Har du inte en offentlig försvarare kan du för all del närvara på en annan rättegång. Domstolsförhandlingar är nämligen som regel offentliga, dvs vem som helst får närvara och lyssna. Förståelse för, och erfarenhet av, hur en rättegång går till kan vara bra så att allt inte är nytt när man väl ska dit själv.

Har du en offentlig försvarare kommer denna att förbereda dig inför rättegången, tex genom att ge information om hur det hela kommer att gå till och genom att informera om vilken typ av frågor som kommer att ställas.

Offentlig försvarare i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige

Advokat Robert Klackenborn begärs som offentlig försvarare av personer över hela Sverige. Vill du försäkra dig om att du får en engagerad och kunnig försvarare som kämpar för dig är du välkommen att meddela polisen om att du önskar advokat Robert Klackenborn vid Ejder Advokatbyrå.

Kontakt

Kontakta advokat Robert Klackenborn
Namn E-post Meddelande Skicka in