Ring advokaten

Misstänkt för brott i Ryssland utlämnas inte

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Under 2020 häktades en rysk medborgare i sin frånvaro av rysk domstol. Han begärdes därefter att bli utlämnad till Ryssland.

Sveriges Högsta Domstol avgjorde i dagarna huruvida utlämning skulle ske enligt den så kallade utlämningslagen. Enligt nyss nämnda lag får utlämning ske om brottet som utlämningen begärs för även är straffbart i sverige. Detta krav, på så kallad ”dubbel straffbarhet”, är till för att undvika olämpliga utlämningar – tex om en person vore misstänkt för äktenskapsbrott i annat land.

I detta fall var den ryska medborgaren misstänkt för olaglig utförsel av cirka 40 mkr i olika valutor. I Sverige finns det dock inget brott som heter ”utförsel av valuta”. För att utlämning ska kunna ske är det inte ett krav att brottsrubriceringen ska överlappa helt. Domstolen resonerade därför kring huruvida handlandet som sådant kan vara straffbart enligt någon annan bestämmelse, tex näringspenningtvätt eller brukande av falsk urkund (eftersom Ryssland menade att den misstänkte hade framställt falska handlingar för att få ut pengarna ur landet).

Högsta Domstolen landade i slutändan i att brottet näringspenningtvätt har ett helt annat syfte än det ryska brottet utförsel av valuta och därför överlappar de inte. När det gäller brukande av falsk urkund så menade rätten att den ryska framställan var för vag för att rätten skulle kunna ta ställning till huruvida det misstänkta handlandet överlappar med brukande av falsk urkund. Den ryska medborgaren skulle därför inte utlämnas till Ryssland.