Ring advokaten

Misstänkt för bidragsbrott

Begär en advokat som kämpar för dig. Begär advokat Robert Klackenborn

Bidragsbrottslagen omfattar bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, en kommun eller en arbetslöshetskassa och betalas ut till en enskild person (ekonomisk förmån).

En anmälan om att brott kan ha begåtts inges ofta från uppräknade myndigheter ovan till polisen. Att någon misstänks för brott leder dock långt ifrån alltid till att den misstänkte blir dömd för brottet. Detta eftersom myndigheterna ovan sällan utför någon särskild utredning, utan har en relativt lågt ställd ribba för brottsanmälan.

Bidragsbrott regleras enligt bidragsbrottslagen, som i huvudsak säger följande:

2 §   Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2019:652).
3 §   Om brott som avses i 2 § är grovt, döms för grovt bidragsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
   1. om brottet rört betydande belopp,
   2. om den som begått brottet använt falska handlingar, eller
   3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning. Lag (2019:652).
4 §   Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 2 §, döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.
Om gärningen med hänsyn till beloppet, risken för slutlig ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarlig, döms inte till ansvar. Lag (2019:652).

Bidragsbrott är alltså ett brott som dels har flera olika nivåer: ringa, normalgraden och grovt brott och dessutom en oaktsamhetsform. Oaktsamhet innebär förenklat att det inte var meningen att begå brottet men att "brottslingen" var tillräckligt obetänksam (klantig) för att blir dömd.

Vid sidan om straffskalan, som framgår i paragraferna ovan, kan bidraget ifråga behöva återbetalas.

Den som är misstänkt för ett bidragsbrott har ofta rätt till en offentlig försvarare, dvs en försvarsadvokat. I sådant fall kan du begära advokat Robert Klackenborn. Meddela polisen om ditt val.