Ring advokaten

Konkursförvaltare anmäler misstanke om brott

Begär en försvarare som kämpar för dig. Begär advokat Robert Klackenborn.

En konkurs är svår för alla, men vid sidan om brustna drömmar kan saken få vissa oväntade efterspel. Men låt oss backa ett steg. Ett par vanliga anledningar till att ett bolag söks i konkurs är följande.
  1. En domstol eller Kronofogden har bestämt att en person eller företag är skyldig annan pengar (tex en dom eller ett betalningsföreläggande), men där skulden sedan inte betalas.

  2. Bolaget missar att lämna in årsredovisning till bolagsverket, vilket i sin tur gör att bolaget ska försättas i likvidation men det finns inga pengar till likvidationen.

Konkursförvaltarens uppdrag är att företräda borgenärskollektivet, dvs alla som bolaget i konkurs är skyldig pengar. Vid sidan om nyss nämnda uppdrag ska konkursförvaltaren även anmäla misstänkta brott enligt 11 kap. Brottsbalken, som handlar om ”brott mot borgenärer”.

Vanliga brott vid konkurs

Det vanligaste brottet som anmäls av konkursförvaltare är bokföringsbrott. Det näst vanligaste brottet är skattebrott. Om anledningen till konkursen är att årsredovisning saknas så kommer konkursförvaltaren oftast att inge en brottsanmälan.

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott, genom försent upprättad årsredovisning, regleras genom brottsbalken 11 kap. 5 §. Bestämmelsen om bokföringsbrott är ett så kallat blankettstraffbud, vilket betyder att paragrafen där det tydligt går att läsa vad som är fel eller rätt finns på annat ställe än i nyss nämnda paragraf. När årsredovisningen ska vara upprättad beror dels på vilken bolagsform som bedrivs samt om bolaget har revisor. 

Fast att man har blivit anmäld för ett bokföringsbrott betyder inte att man kommer att bli dömd för brottet. Det finns ett antal anledningar till att man kan gå fri från ansvar. Till exempel så kan det vara så att årsredovisningen är upprättad, enligt 2 kap. årsredovisningslagen, men att den inte har skickats in till Bolagsverket. Det kan alltså vara så att ett brott inte har begåtts, utan enbart att det förefaller så.

Sedan finns det även en särskild regel i brottsbalken 11 kap. 8 § som handlar om åtal. Regeln ifråga säger att ”bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt”. Att ett bokföringsbrott, genom försenad årsredovisning, är ringa bestäms typiskt sett genom att se till förseningstiden. Förseningar understigande fem månader ska som regel bedömas som ringa. Den särskilda åtalsregeln betyder, vid sidan om speciella fall, att ringa bokföringsbrott inte ska åtalas. Detta innebär i sin tur, i praktiken, att ringa bokföringsbrott ger samma resultat som att man inte har begått något brott.

Begär en försvarsadvokat

Vid sidan om det som sägs ovan så finns det många situationer där personen som är misstänkt inte ska dömas för brott. Men för att försvaret ska bli så framgångsrikt som möjligt är det viktigt att en advokat kopplas in i god tid. Gärna innan första förhöret.

Får du besked om att du är misstänkt för ett brott, tex skattebrott eller bokföringsbrott, så frågar ofta polisen om ni önskar en försvarare och i sådant fall någon särskild. Begär då en advokat som kämpar för dig, begär advokat Robert Klackenborn.