Ring advokaten

Förbjuden från att vistas i Uppsala och Gävle

Begär en advokat som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Svea Hovrätt beslutade nyligen att en person, som uppgavs vara en del av organiserad brottslighet, inte får vistas i Uppsala eller Gävle.

Anledningen till vistelseförbudet är en relativt ny regel i brottsbalken, som ger Kriminalvården rätten att besluta om inskränkningar för personer som är under övervakning – tex personer som är villkorligt frigivna (alltså som har avtjänat 2/3 av en fängelsedom).

I detta fall handlar det alltså om ett förbud som i praktiken innebär förbud från tågresande norr om Uppsala.

Av förarbetena till regelverken kring vistelseförbud står följande:

”Eftersom en föreskrift om vistelseort innebär en inskränkning av den dömdes personliga frihet ska möjligheten användas restriktivt och behovet ska alltid prövas mot proportionalitetsprincipen. Särskilt restriktiv bör tillämpningen vara om det övervägs att låta föreskriften avse en skyldighet för den övervakade att vistas på viss plats eller inom ett visst område. En sådan föreskrift bör endast användas under mycket speciella omständigheter när intresset av att förhindra återfall i brott är särskilt framträdande. Möjligheten bör främst kunna övervägas för vissa kategorier av dömda där risken för återfall i allvarlig brottslighet är särskilt stor eller avseende personer med koppling till kriminella gäng eller organiserad brottslighet.”

Frågan jag ställer mig när det gäller vistelseförbud är: kommer de att leda till förbättrade möjligheter att bryta negativa trender genom att bryta negativa umgängen? Eller kommer de enbart att leda till en spridning av redan sårbara individer, som nu även helt kapas från sina någorlunda trygga sammanhang, och därigenom öka risken för återfall på ny ort?

Högsta Domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet ovan, så sista ordet är inte sagt i just detta fall.