Ring advokaten

Är det brottsligt att lämna in årsredovisningen för sent?

Begär en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen. Begär advokat Robert Klackenborn.

Det är oftast brottsligt att inte lämnat in årsredovisningen senast sju månader efter räkenskapsårets slut. För de som har kalenderåret som räkenskapsår, 1 januari–31 december, så innebär det att årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda den 1 augusti ”nästa år”. Har årsredovisningen inte kommit till Bolagsverket nyss nämnda tid så har man som regel begått ett bokföringsbrott.

Men att man har begått ett bokföringsbrott innebär inte nödvändigtvis att man kommer att få ett straff, den saken är inte lika självklar som datumgränserna ovan. Bokföringsbrott är nämligen indelat i tre olika skalor: ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Underlåtenhet att lämna in årsredovisningen i tid ger oftast att ett bokföringsbrott av normalgraden eller ett ringa brott har begått.

Det finns dock en särskild regel i brottsbalken som säger att ”bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt”. Detta innebär att man kan undgå straff även om man rent faktiskt har begått ett (ringa) brott.

Så vad är då ett ringa bokföringsbrott, genom att inte lämna in årsredovisning, i tid? Det som gör brottet ringa är ofta en kombination av två faktorer: dels att bolaget har en relativt låg omsättning och dels att förseningen är kort. Förseningar som är gränsfall, nära nog oavsett vilken omsättning bolaget har, är uppåt fem månader. Fyra månaders förseningar hamnar ofta inom gränsen för ringa brott. Så om årsredovisningen lämnas in inom ett år från räkenskapsårets utgång så har man en chans att inte få mer ”straff” än de förseningsavgifter man får från bolagsverket. Med detta inte sagt att man kan avvakta ett år. Utan är man sen så ska man lämna in årsredovisningen nu! Desto kortare försening desto bättre.

Är man så pass sen med årsredovisningen att ett bokföringsbrott av normalgraden har begåtts så blir straffet oftast villkorlig dom och dagsböter, normalt 40 st. Dagsböter bestäms efter ens inkomst före skatt och då grovt beräknat 1/1000 av årsinkomsten per dagsbot.